noțiuni fundamentale de igiena

Cursul se desfășoară în conformitate cu :

Ordinul nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

Și H.G. 857/2011, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice care la Art. 5. Stabileste ca fiind „contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angajarea și/sau menținerea în unitățile care desfășoară activitate de producție și de comercializare a produselor alimentare, de alimentație publică și colectivă, servicii și producție de apă potabilă, precum și servicii de întreținere corporală a personalului fără certificatul de instruire profesională privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, conform reglementărilor legale în vigoare.

MODULE, TEME, TEMATICĂ, ORE, LEGISLAȚIE

Modulul nr. 1 – Nivelul I Instruirea managerilor, directorilor pentru asigurarea calității, șefilor de secție, de producție, etc., din unitățile cu profil alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă.

Total 10 ore și 2 ore examinare

Teme :

 1. Aliment, compoziția și valoarea nutritive – 1 ora
 2. Cerințe legislative în unitățile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă – 2 ore
 3. Inocuitatea alimentelor, alterarea și contaminarea alimentelor; boli transmise prin aliment: intoxicații și toxiinfecții alimentare -2 ore
 4. Elemente de bune practici de igienă în unitățile cu profil alimentar – 2 ore
 5. Identificarea pericolelor și măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente – 3 ore
 6. Testare finală 2 ore

Modulul nr. 1 -Nivelul II – Instruirea operatorilor din industria alimentară și din unitățile de alimentație publică și a vânzătorilor din unitățile cu profil alimentar.

Total 8 ore și 2 examinare

Teme :

 1. Aliment, compoziția și valoarea nutritivă – 1 ora
 2. Cerințe legislative în unitățile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă – 1 ora
 3. Inocuitatea alimentelor, alterarea și contaminarea alimentelor; boli transmise prin aliment: intoxicații și toxiinfecții alimentare – 2 ore
 4. Elemente de bune practici de igienă în unitățile cu profil alimentar – 2 ore
 5. Identificarea pericolelor și măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente – 2 ore
 6. Testare finală -2 total

Modulul nr. 1 – Nivelul III Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar și din unitățile de alimentație publică și colectivă

Total 6 ore si 2 examinare

Teme

 1. Contaminarea alimentului, boli transmise prin aliment 1 ora
 2. Cerințe legislative în unitățile cu profil alimentar inclusiv unitățile de alimentație publică și colectivă- 1 ora
 3. Reguli generale de igienă, curățenie, dezinfecție, dezinsecție și deratizare- 2 ore
 4. Identificarea pericolelor și măsuri de prevenire a transmiterii prin alimente – 2 ore
 5. Testare finală – 2 ore

Legislație specifica Modul 1

Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale.

Ordinul ministrului sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Hotărâre nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor.

Hotărâre nr. 1197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele.

Ordin al ministrului sănătății și familiei și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman.

Ordin al ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.

Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare.

Regulamentul (UE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor (Regulamentul privind controalele oficiale)

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare. Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 și nr. 882/2004, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și nr. 854/2004.

Ordin al ministrului sănătății nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Ordin al ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de Igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Modul nr. 2 – Instruirea personalului din unități care prestează servicii de curățenie:

b.1) în unități de asistență medicală,

b.2) în colectivități de copii și tineri,

b.3) în unități de cazare (hoteluri, moteluri, cabane etc.),

b.4) în cabinete de înfrumusețare corporală, piercing si tatuaj;

Total ore 10 ore – 2 ore examinare

Teme :

 1. Boli transmisibile, agenți patogeni implicați și căi de transmitere 1 ora
 2. Factori care condiționează apariția bolii – 1 ora
 3. Modalități de prevenire a bolilor transmisibile – 1 ora
 4. Precauții de izolare bazate pe calea de transmisie 1 ora
 5. Metode, materiale și produse utilizate la curățenie 1 ora
 6. Dezinfecție prin mijloace fizice și chimice 1 ora
 7. Igiena personalului 1 ora
 8. Precauții standard în unități de asistență medical 1 ora
 9. Prevenirea accidentelor și a altor tipuri de expunere profesională în unități de asistență medical 1 ora
 10. Circuitele unității de asistență medical 1 ora
 11. Testare finală 2 ore

Modulul nr. 3 – Instruirea personalului din unități care prestează servicii în domeniul apei destinate consumului uman: producția și distribuția apei potabile și apa din fântânile publice, producția apei îmbuteliate;

Total 9 ore si 2 ore examen

Teme

 1. Aspecte relevante pentru buna desfășurare a activităților din unitățile operatorilor de apă potabilă și apă îmbuteliată 1 ora
 2. Noțiuni teoretice privind riscurile pentru sănătatea populației în relație cu calitatea apei potabile; rolul si importanța apei pentru sănătatea publică – 2 ore
 3. Funcționarea și cerințele igienice pentru unitățile de producție a apei potabile . Alegerea sursei de apă, asigurarea procedeelor de tratare și asigurarea protecției sanitare -1 ora
 4. Decizii privind furnizarea apei potabile în situații de urgenta , capacitatea de rezervă minimă ce trebuie asigurată – 1 ora
 5. Norme de igienă pentru fluxul tehnologic în vederea asigurării calității apei potabile și norme pentru stocarea apei potabile-1 ora
 6. Norme de igienă pentru fluxul tehnologic în vederea asigurării calității apei potabile și norme pentru stocarea apei potabile-1 ora
 7. Folosirea corectă a substanțelor utilizate la curățenia și dezinfecția spațiilor de lucru, a rezervoarelor de stocare și a conductelor de transport a apei.Cunoașterea substanțelor biocide avizate conform legislației în vigoare, folosite pentru dezinfectarea apei folosite pentru consum și a apei de piscină – 1 ora
 8. Igiena personala și noțiuni privind protecția personalului încadrat – 1 ora
 9. Examinare 2 ore

Legislație modul 3

Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile.

Hotărârea nr. 1020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare și comercializare a apelor minerale naturale.

Ordinul ministrului sănătății nr. 314/2007 privind notificarea apelor îmbuteliate, altele decât apele minerale sau apele de izvor.

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabila privind materialele care vin în contact cu apa potabilă.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Ordinul nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile .

Legea nr. 107/1996 a apelor .

Hotărâre nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

Modulul nr. 4 – Instruirea personalului din unități care prestează servicii pentru spații in care au loc activități de îmbăiere sau înot de agrement, formativ sau sportiv, precum și servicii pentru tratarea și dezinfecția apei din bazine de înot și piscine;

Total 13 ore si 2 examen

Teme

1.Tipuri de bazine de înot 1 ora

 1. Managementul calității apei din bazinele de înot si a mediului interior 1 ora
 2. Dezinfecția apei 1 ora
 3. Filtrarea apei – 1 ora
 4. Măsuri de igienă pentru utilizatori – 1 ora
 5. Golirea si curățarea bazinelor de înot – 1 ora
 6. Calitatea aerului 1 ora
 7. Calitatea apei din bazinele de înot – 1 ora
 8. Parametrii microbiologici- 1 ora
 9. Parametrii fizico-chimici 1- ora

11.Registru de evidență a datelor – 1 ora

 1. Controale (inspecții sanitare) privind verificarea calității apei din bazinele de înot – 1 ora
 2. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii – 1 ora
 3. Examen – 2 ore

Legislatie modul 4

Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014.

Ordinul ministrului sănătății nr. 1030/2009 (mod. OAP 251/2012)Ordin privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației.

Hotărârea nr. 546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere.

Institutul Național de Sănătate Publică. Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar. (2014) GHID PENTRU SUPRAVEGHERE ȘI MONITORIZARE A CALITĂȚII APEI DE PISCINE ȘI BAZINE DE ÎNOT.

https://cnmrmc.insp.gov.ro/images/ghiduri/Ghid-Ape-Piscine-Bazine-Inot.pdf

Modulul nr. 5 Instruirea personalului din unități care prestează servicii în cabinete de înfrumusețare corporală, reglementate prin ordinul nr. 1136/2007 privind aprobarea normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală

Modulul nr. 5 – Nivelul I Instruirea personalului din unități care prestează servicii de tratament și machiaj cosmetic, epilare, frizerie, coafură și bărbierit

Total 6 ore si 2 examinare

Teme

 1. Anatomia pielii si structura firului de pǎr – noțiuni generale 1 ora
 2. Boli (inclusiv, alergii) ale pielii și scalpului – noțiuni generale -1 ora
 3. Igiena și sanitație – 1 ora
 4. Riscurile generate de procedurile aplicate și măsuri de siguranță -1 ora
 5. Măsuri de prim-ajutor – 1 ora
 6. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii – 1 ora
 7. Testare finală – 2 ore

Legislatie

Ordinul Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice.

ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.

Aceasta tema se completează in măsura adoptării legislației conexe procedurilor de manichiură și pedichiură.

Modulul nr. 5 – Nivelul II Instruirea personalului din unități care prestează servicii de manichiură și pedichiură

Total 6 ore si 2 examinare

Teme

 1. Anatomia pielii și a unghiilor – noțiuni generale 1 ora
 2. Boli ale pielii (inclusiv, alergii) si unghiilor – noțiuni generale -1 ora
 3. Igiena si sanitație -1 ora
 4. Riscurile generate de procedurile applicate 1 ora
 5. Măsuri de prim-ajutor – 1 ora
 6. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii -1 ora
 7. Testare finală 2 ore

Legislatie

Ordinul Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală

REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice

ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale

Modulul nr. 5 – Nivelul III Instruirea personalului din unități care prestează servicii de piercing, tatuaj, micropigmentare

Total 10 ore si 2 ore examen

Teme

 1. Anatomia și fiziologia omului – noțiuni generale 1 ora
 2. Dermatologie – noțiuni generale 1 ora
 3. Alergii 1 ora
 4. Bolile infecțioase și riscul acestora în timpul prestării serviciilor 1 ora
 5. Măsuri pentru reducerea riscului de infecție1 ora
 6. Materiale și instrumente și cerințe de siguranță ale acestora 1 ora
 7. Grupuri populaționale de risc 1ora
 8. Măsuri de prim-ajutor 1 ora
 9. Cerințele legilor și reglementărilor obligatorii pentru furnizorii de servicii de tatuaj, micropigmentare și piercing 1 ora
 10. Cerințe și noțiuni de curățenie, dezinfecție 1 ora
 11. Testare finală 2 ore

Legislatie

Ordinul Nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală.

Rezoluția Consiliului Europei ResAP (2008) privind cerințele și criteriile pentru siguranța tatuajelor și a machiajului permanent.

REGULAMENTUL (CE) NR. 1223/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice.

ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.